Poruszany temat: Powierzchnie na PZT

Podstawa:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Zgodnie z brzmieniem § 14. część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera:

 1. zestawienie:
  1. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,
  2. powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,
  3. powierzchni biologicznie czynnej,
  4. powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

wyjaśnienie pojęć:

Powierzchnia zabudowy (WG PN-ISO 9836)
5.1.2.1 Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.
5.1.2.2 Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu.
Do zabudowy nie zalicza się powierzchni:
Powierzchnia biologicznie czynna (WG PN-ISO 9836)
Podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
DZIAŁ I - Przepisy ogólne
§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
...
terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie; (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm)

Opracował: Zbigniew Pluta
Żródłą:

 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)
 2. Noram PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
 3. ROZPORZĄDZENIE ... w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)
 4. ROZPORZĄDZENIE ... w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)